Regulamin
XV Konkursu Papieskiego
„Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”
– edycja międzynarodowa

„Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium.
Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”.

Św. Jan Paweł II

/Homilia podczas Mszy św. kończącej VI ŚDM, Częstochowa 15 sierpnia 1991 r./

Cele konkursu:

1. Zwrócenie uwagi młodego człowieka jakszczególną wagę do okresu młodościprzywiązywał św. Jan Paweł II, jako kluczowego etapu życia każdego człowieka. Uważał, że młodzież jest młodością narodów, społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości, również młodością i przyszłością Kościoła.

2. Skłonienie młodych ludzi do poszukiwania i odkrywania własnej drogi życiowej, do wyboru światopoglądu, kształtowania właściwych postaw.

3. Przypominanie i odkrywanie na nowo nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy OHP, młodzież szkolna (ur. w 1995 r. i młodsza) oraz młodzież z zagranicy.

Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii: 

  • praca fotograficzna,
  • praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.).

2. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.

3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane uwagę).

4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą. Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć.

Fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa nie będą brane pod uwagę
w konkursie.

5. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie co najmniej A3.

Prace wykonane w formie gazetki nie będą brane uwagę.

6. Każda praca złożona na konkurs powinna posiadać na odwrocie dołączoną Kartę informacyjną z literowym lub cyfrowym „godłem” autora (przykładowe godła – SOSNA, M124 itp.). W osobnej zamkniętej kopercie, dołączonej do pracy, opatrzonej tym samym godłem  powinna znajdować sięczytelnie wypełniona i podpisana Karta uczestnictwa - pełne imię nazwisko,nr HP, ŚHP, OSiW, CKiW (dotyczy uczestników OHP), adres szkoły.
Karty są załącznikiem regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej                  www.konkurs-papieski.com.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

10. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.

11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

12. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

REGULAMIN KONKURSU W FORMACIE PDF TUTAJ

REGULAMIN W FORMACIE DOC TUTAJ