plakat konkurs jp2Zachęcamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie "List do Franciszka". Zadaniem uczniów jest napisanie listu do papieża oraz wykonanie do tego listu rysunku na osobnej kartce. Czas nadsyłania prac - do 31 maja 2015 r.

Pełna treść Regulaminu konkursu - TUTAJ

PRACE PROSIMY PRZYNOSIĆ DO 20 maja!!!

 

Fragment Regulaminu konkursu:

2.4. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie napisany przez dziecko list o długości maksymalnie do 1800 znaków i wykonana do niego ilustracja.  Tekst listu i  ilustracja powinny być wykonane na osobnych  kartkach o formacie A4 i obydwie kartki powinny być opisane z tyłu wg następującego wzoru:

Autor:
Klasa:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna:

W przypadku dzieci niepiszących lub słabopiszących tekst listu może być spisany przez osobę dorosłą, także na komputerze.

2.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną  twórczość  osób  biorących  udział  w  Konkursie,  nie  mogą  być  obciążone  prawami  ustanowionymi  na  rzecz  osób  trzecich  (np.  wykorzystanie  ilustracji  bez  zgody  autora).  Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
2.6. Prace wraz kartą zgłoszenia  podpisaną  przez rodzica/opiekuna należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do dnia  31 maja 2015 (liczy się data stempla pocztowego, jednak przesyłki wysłane później niż 25 maja muszą być priorytetowe)  na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem  „Konkurs List”

3. Przebieg konkursu:
3.1. Prace  należy  przekazać  do  31 maja 2015  roku.  Każda  praca  musi  być  włożona do teczki papierowej lub koszulki foliowej wraz z kartą zgłoszenia.
3.2. Prace  doręczone  po  określonym  w  Regulaminie  terminie,  nie  wezmą  udziału  w Konkursie.
3.3. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
3.4. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli  Organizatora w terminie do 15 czerwca 2015.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz www.fb.com/idmjp2
3.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
3.7. Prace  nie  będą  zwracane  ich  autorom,  pozostaną  w  bibliotece  Instytutu  Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.