1.  Świetlica czynna jest codziennie w ustalonych godzinach podanych na początku roku szkolnego.
 2. Z zajęć świetlicowych korzystają przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych.
 3. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia nauczyciela.
 4. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.
 5. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku lub korytarzu pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 6. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
 7. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji.
 8. Uczniowie starsi mają obowiązek pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
 9. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych i sprzętu świetlicowego.
 10. Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.
 11. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek przed świetlicą i w świetlicy.
 12. Uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać majątek i wystrój świetlicy.
 13. Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana ich równowartość pieniężna.